• Materiały informacyjne dotyczące przestrzegania zasad higieny mycia rąk oraz jak chronić siebie i innych przed zachorowaniem.

     • Rekrutacja 2020/2021

     • Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz klasy I na rok szkolny 2020/2021

      Rekrutacja rozpoczyna się 24 lutego 2020 r.  Proszę o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz kryteriami przyjęć do placówki. Wnioski do pobrania na stronie internetowej w zakładce “dokumenty do pobrania” lub w sekretariacie szkoły.

      • Do klasy I dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się na podstawie zgłoszenia  rodziców/opiekunów prawnych.
      • Dzieci spoza obwodu przyjmowane są w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

      Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego w oparciu o następujące kryteria:

      Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie gminy Pruszcz. Jeśli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Na 1. etapie brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

      1) wielodzietność rodziny kandydata;

      2) niepełnosprawność kandydata;

      3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

      4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

      5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

      6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

      7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

       

      W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole  nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

      Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy Pruszcz mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.

      Rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola czy oddziału przedszkolnego w  szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 

      Terminy rekrutacji:

     • ZABAWA KARNAWAŁOWA

     • DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE.

      ZABAWA KARNAWAŁOWA DLA DZIECI ODBĘDZIE SIĘ 26 STYCZNIA 2020 ROKU OD GODZ. 15.00            DO 18.00 W DOMU KULTURY W ŁOWINKU.

     • PROJEKT W SZKOLE

     • Wiem Rozumiem Umiem.Projekt, w którym 8 klasa bierze udział  w zajęciach kształtujących i rozwijających kompetencje matematyczne przyrodnicze.

      Na dzisiejszych zajęciach prezentowaliśmy proste metody badania właściwości sorbcyjnych gleby oraz wpływu zanieczyszczeń powietrza na środowisko.

     • AKADEMIA Z OKAZJI 11 LISTOPADA.

     • 8 listopada 2019 roku uczniowie i kadra Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łowinku uroczystą akademią uczcili radosne Święto Odzyskania Niepodległości - 11 listopada. Spektakl przygotowali uczniowie klasy: VI, VII i VIII. Na scenie oprócz recytacji i rysu historycznego zagościły śpiew i taniec.

     • Wyjazd w ramach projektu " Pruszczański Suwak Edukacyjny".

     • Zajęcia w Młynie Wiedzy w pracowni fizycznej " Ukryty magnetyzm" zwiedzanie interaktywnych wystaw oraz zwiedzanie Torunia z przewodnikiem. SP Serock, SP Niewieścin, SP Łowinek. 

     • ZAPRASZAMY

     •        KONKURS FOTOGRAFICZNY „JESIEŃ w LABIRYNCIE NATURY” – Regulamin

      Organizatorem Konkursu jest Gminy Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu

                         Do Konkursu zapraszamy mieszkańców Gminy Pruszcz

                                                 Cele Konkursu

      1. Celem Konkursu jest uwrażliwienie mieszkańców na piękno przyrody najbliższej okolicy oraz dostrzeganie niezwykłych, naturalnych elementów otoczenia.
      2. Ukazanie piękna i naturalnego bogactwa gminy Pruszcz
      3. Odkrywanie miejsc przyrodniczo cennych w gminie Pruszcz
      4. Propagowanie aktywnych form wypoczynku
      5. Ukazanie atrakcyjnych turystycznie miejsc gminy Pruszcz
      6. Ukazanie miejsc odzwierciedlających piękno przyrody w sposób promujący walory przyrodnicze gminy Pruszcz

                                                               Uczestnicy konkursu

      1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Pruszcz ( dzieci, młodzież, dorośli)
      2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych tj.:
      1. uczniowie szkół podstawowych
      2. uczniowie szkół ponadpodstawowych
      3. dorośli / seniorzy

                                                               Zasady ogólne

      1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących gminę Pruszcz jej okoliczną przyrodę.
      2. Prace muszą być wykonane samodzielnie
      3. Nadesłane prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami według szablonu: (tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa, dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail).
      4. Uczestnik konkursu może przesłać fotografie w formie elektronicznej: e-mail lub na nośniku np. CD. Opis dostarczonych prac jak w pkt. 3.
      5. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 fotografie.
      6. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zgadzają się na piśmie lub meilowo                  ( oświadczenie jako załącznik do regulaminu) na opublikowanie imienia, nazwiska, wieku dziecka, oraz zwycięskich prac na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym GOKSiR-u i w mediach lokalnych.

                                                              Zasady  szczegółowe

      1. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
      2. Zdjęcia wysyłane drogą elektroniczną powinny mieć jak najlepszą jakość i rozdzielczość, nie mogą jednak przekraczać rozmiarem 20 MB.
      3. Dozwolone jest wykonanie korekty poprawiającej  wygląd zdjęć.
      4. Format dostarczonych  fotografii : min 15x21 cm.
      5. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach.
      6. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik, przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby  wizualizowanej na wyrażenie zgody, a nieodpłatną publikację tego wizerunku.
      7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w  konkursie prac niespełniających wymogów.
      8. Organizator nie odsyła zgłoszonych do konkursu prac.

                                                   Termin i miejsce składania prac

      1. Prace należy złożyć/przesłać najpóźniej do dnia 29.12019r.
      2. Prace przesyłane w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mailowy :

      goksirpruszcz@poczta.onet.pl w tytule podając Jesień w labiryncie natury-konkurs

      1. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym lub     sms-em na podany nr. telefonu .
      2. Prace można również wysyłać w opisanej zgodnie z wytycznymi kopercie lub na płycie CD z dopiskiem Jesień w labiryncie natury – konkurs na adres :

      Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

           Ul. Sportowa 10 A /  86-120  Pruszcz

                                                            Ogłoszenie wyników i nagrody

      1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
      2. Decyzje jury są ostateczne.
      3. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 5  grudnia 2019r. podczas uroczystości podsumowującej projekt.

                                                      Postanowienia  końcowe

      1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
      2. Przystąpienie do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016r.poz 922t.j)
      3. Uczestnicy przystępujący do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z nadesłanych zdjęć.
      4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
      5. Jakiekolwiek pytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres mailowy: manager@goksirpruszcz.com
     • ZAPRASZAMY

     • Konkurs plastyczny  dla dzieci i młodzieży pn. Miedzy zielenią a jesienią – Regulamin

       

      Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu .

      W konkursie mogą brać udział mieszkańcy gminy Pruszcz

      Cel konkursu

      1. Celem  konkursu  jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży
      2. Kształtowanie wrażliwości  estetycznej  poprzez  popularyzowanie różnorodnych form plastycznych .
      3. Uwrażliwianie uczestników na otaczającą przyrodę i zmieniające się pory roku.

      Uczestnicy

      1. Konkurs  przeznaczony jest dla uczniów  w następujących kategoriach wiekowych:
      1. od 6 do 10 lat
      2. od 11 do 15 lat
      3. od 16 do 19 lat
      1. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu  jedną, wcześniej niepublikowaną , samodzielnie wykonaną pracę.
      2. Praca powinna  być wykonana na kartonie o formacie A3 lub A4 następującą techniką : rysunek ołówkiem lub kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie, (akwarela, tempera ), wyklejanki, collage.
      3. Na odwrocie powinny się znaleźć informacje wystarczające do identyfikacji uczestnika
      4. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

      Warunki Konkursu

      1. Ostateczny  termin zgłaszania lub nadsyłania prac upływa z dniem 26 listopada 2019r.
      2. Prace można dostarczyć do biura GOKSiR-u  w Pruszczu ul. Sportowa 10A w godzinach  jego pracy lub wysłać na adres Ośrodka.
      3. Prace dostarczone po terminie lub wykonane niezgodnie z  regulaminem nie będą oceniane
      4. O wyłonieniu zwycięzców zdecyduje powołana przez Organizatora , Komisja Konkursowa
      5. Decyzja Komisji  jest ostateczna i nieodwołalna
      6. Ogłoszenie wyników odbędzie się na początku grudnia 2019r.
      7. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe , wyróżnienia , drobne upominki i dyplomy dla uczestników Konkursu.
      8. Jakiekolwiek pytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres mailowy : manager@goksirpruszcz.com  / tel. 662-600-679

           

     • "Akademia Młodego Ekologa"

     • Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy od gali. Nasza szkoła w finale II edycji konkursu Ekologiczny Edukator Szkolny. Realizowalismy projekt Akademia Młodego Ekologa. Mają Dekowska uczennica  kl.VIII  została ambasadorka projektu.

     • ZEBRANIE Z RODZICAMI

     • Zebranie rodziców z wychowawcami odbędzie się 12 września 2019 roku o godzinie 16:30. 

     • PIĘKNY MURAL W NASZEJ SZKOLE

     • Wakacje dobiegają końca… pogoda dopisuje i zachęca do korzystania z letniego wypoczynku. A w naszej szkole grupa zapalonych dziewcząt zamiast korzystać z ostatnich chwil wolnych od zajęć – zabrała się ostro do pracy i stworzyła mural w ramach realizowanego w naszej szkole projektu„Kolor serca”. Dzięki funduszom pozyskanym z GKPiRPA w Pruszczu, zakupiono niezbędne materiały do jego wykonania . „Świat jest piękny, kolorowy i tak bardzo zróżnicowany”. Zobaczcie efekty pracy Emilii, Martyny, Amelii, Anki, Zuzi i Mileny. Dziękujemy dziewczyny!😍

     • PROJEKT ERASMUS +

     • ERASMUS+ w naszej szkole!

      Miło mi poinformować, że od września nasza szkoła będzie realizowała międzynarodowy projekt „H.E.L.P.: The Truth”. Komisja Europejska w pełni finansuje nasze wszystkie działania projektowe. Uczniowie z Polski, Niemiec, Norwegii, Grecji i Portugalii przez dwa lata skupią się na niezwykle ważnej wartości w życiu człowieka jaką jest PRAWDA. Będzie filozoficznie i naukowo, a wszystkie działania będą się odbywały podczas projektowych spotkań uczniów w szkole oraz w trakcie wymian międzynarodowych. Nasi uczniowie przez tydzień będą mieszkali w domach swoich rówieśników i chodzili z nimi do szkoły. Zorganizowane zostaną cztery takie wyjazdy. My również już w maju 2020 roku będziemy gościć w Łowinku uczestników projektu.

      Drodzy uczniowie już dziś szlifujcie swój angielski, by móc się porozumiewać podczas atrakcyjnych wyjazdów!

      Zapraszam do udziału w projekcie.

      Hanna Kozakiewicz

     • PODRĘCZNIKI DO RELIGII ROK SZKOLNY 2019/2020

     • WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII

      ROK SZKOLNY 2019/2020

      W SZKOLE PODSTAWOWEJ

      im. JANUSZA KORCZAKA

      W ŁOWINKU

       

      ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

      „ Kocham dobrego Boga” –  wydawnictwo Jedność

      Autor: D. Krupiński, E. Osewska, J. Snopek

       

      KLASA I

      „ Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” – wydawnictwo WAM

      Autor: W. Kubik, T. Czarnecka

       

      KLASA II

      „ Kochamy Pana Jezusa”   - wydawnictwo WAM

      Autor: W. Kubik, T. Czarnecka

       

      KLASA III

      „Przyjmujemy Pana Jezusa”  – wydawnictwo WAM

      Autor: W. Kubik, T. Czarnecka

       

      KLASA IV

      „ Zaproszeni przez Boga” – wydawnictwo WAM

      Autor: E. Żmuda

       

       

      KLASA V

      „ Obdarowani przez Boga”  – wydawnictwo WAM

      Autor: Z. Marek

       

      KLASA VI

      „ Przemienieni przez Boga” – wydawnictwo WAM

        Autor: Z. Marek

       

      KLASA VII

      „ Szukam Was”  – wydawnictwo WAM

      Autor: W. Kubik, T. Czarnecka

       

      KLASA VIII

      „ Szukam Was 1 ”  – wydawnictwo WAM

      Autor: W. Kubik, T. Czarnecka